Higeta Honzen

Shoyu - Double-Brewed

$9.00
<!--3110--!>Shoyu - Double-Brewed
<!--3110--!>Shoyu - Double-Brewed

This is a double-brewed shoyu (aka saishikomi). Double-brewed shoyu are made the same way as a 'normal' koikuchi shoyu, but instead of adding salt water to ...