Welpac

Seaweed - Dried Hijiki

$4.00
<!--3075--!>Seaweed - Dried Hijiki

Dried hijiki seaweed. Use to make a cornerstone recipe, hijiki salad (hijiki no nimono).  2oz Grown in Korea